Cliëntenraad

Medezeggenschap voor cliënten
De cliënt is ervaringsdeskundige

Leven zoals u gewend bent
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van de thuiszorg, heeft dat vaak een hele impact op uw dagelijkse leven. Bij Thuiszorg Evital onderstrepen we het standpunt dat u zoveel mogelijk moet kunnen leven zoals u dat gewend bent. Zelfstandig waar dat kan en met de regie in eigen hand. Dat u zich prettig voelt staat bij ons centraal.

Thuiszorg Evital hecht veel waarde aan de medezeggenschap van haar cliënten. Want hoe meer invloed u heeft op uw eigen leven, hoe beter u zich voelt. Samen met onze cliënten streven we ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte in de praktijk. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol, omdat zij spreken vanuit de ervaring van de cliënt. Ook geeft het u (of uw vertegenwoordiger) de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die aangaan op het gebied van zorg en welzijn.

Cliëntenraad: belangenbehartiger van cliënten
De cliëntenraad bestaat uit cliënten (of vertegenwoordigers van cliënten), die de gemeenschappelijke belangen voor de cliënten behartigen. Hun taak is individuele wensen, meningen en opvattingen te vertalen naar het gemeenschappelijke cliëntenbelang. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. Hierbij gaat het om zaken die alle cliënten aangaan.

In de praktijk
Wat doet een cliëntenraad in de praktijk? De raad is spreekbuis voor de cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. De cliëntenraad overlegt een aantal keren per jaar met de directie over onderwerpen zoals bijvoorbeeld het jaarplan, de begroting en kwaliteit van zorg en veiligheid.

De cliëntenraad heeft formele adviesbevoegdheid conform de Wet medezeggenschap cliëntenraad zorginstellingen. Ze zijn bevoegd om voorstellen te doen over alle onderwerpen die spelen en die voor cliënten van belang zijn en advies uit te brengen over voorgenomen besluiten.

Voor de cliëntenraad is het van belang goed op de hoogte te zijn van wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg –en dienstverlening ervaren. Het leggen en onderhouden van contacten met de achterban is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk.

Indien de cliëntenraad ondersteuning nodig heeft bij deze werkzaamheden is een ondersteuner op afroep beschikbaar.

De cliëntenraad heeft adviesrecht over zaken als:

 • Een wijziging van de doelstelling of de grondslag van de organisatie.
 • Het overdragen van zeggenschap, een fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling.
 • De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de organisatie, verhuizing of ingrijpende verbouwing.
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie.
 • Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden.
 • De begroting en de jaarrekening.
 • Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten.

En verzwaard adviesrecht over

 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard.
 • Algemeen beleid op het gebied van: veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging van cliënten, maatschappelijke bijstand aan cliënten.
 • De systematische bewaking beheersing of verbetering van de kwaliteit van zorg.
 • De vaststelling of wijziging inzake de klachtenregeling voor cliënten.
 • De wijziging van de regeling instellingsbesluit cliëntenraad en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen.

Wie kan er lid worden?
Om deel te nemen in een cliëntenraad hoeft u niet gestudeerd te hebben. Het belangrijkste criterium is dat u ervaring en/of betrokkenheid hebt met de zorg –en dienstverlening en oog hebt voor het cliëntenbelang. Als cliënt bent u hiervoor de aangewezen persoon. U bent immers ervaringsdeskundige op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk. Om de belangen van dementerende cliënten te behartigen vragen we vertegenwoordigers van deze cliënten, zoals familieleden of andere betrokkenen (waaronder vrijwilligers) om lid te worden. Daarnaast is het van belang dat leden van de cliëntenraad voldoende tijd hebben om zich in te zetten, het leuk vinden om in een team te werken, communicatief vaardig zijn en graag contacten onderhouden met (mede)cliënten.

Iets voor u?
Wilt u als cliënt, familie/vertegenwoordiger van een cliënt of betrokken vrijwilliger meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn? Meld u dan aan als kandidaat! Of neem voor meer informatie contact op met de cliëntenraad.

Telefoonnummer: 06 – 40542482
Mail: clientenraad@thuiszorgevital.nl