Cliëntenraad

Medezeggenschap voor cliënten
De cliënt is ervaringsdeskundige.

Leven zoals u gewend bent
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van de thuiszorg, heeft dat vaak een hele impact op uw dagelijkse leven. Bij Thuiszorg Evital onderstrepen we het standpunt dat u zoveel mogelijk moet kunnen leven zoals u dat gewend bent. Zelfstandig waar dat kan en met de regie in eigen hand. Dat u zich prettig voelt staat bij ons centraal.

Thuiszorg Evital hecht veel waarde aan de medezeggenschap van haar cliënten. Want hoe meer invloed u heeft op uw eigen leven, hoe beter u zich voelt. Samen met onze cliënten streven we ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte in de praktijk. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol, omdat zij spreken vanuit de ervaring van de cliënt. Ook geeft het u (of uw vertegenwoordiger) de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die aangaan op het gebied van zorg en welzijn.

Cliëntenraad: belangenbehartiger van cliënten
De cliëntenraad bestaat uit cliënten (of vertegenwoordigers van cliënten), die de gemeenschappelijke belangen voor de cliënten behartigen. Hun taak is individuele wensen, meningen en opvattingen te vertalen naar het gemeenschappelijke cliëntenbelang. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten. Hierbij gaat het om zaken die alle cliënten aangaan.

In de praktijk
Wat doet een cliëntenraad in de praktijk? De raad is spreekbuis voor de cliënten en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. De cliëntenraad overlegt een aantal keren per jaar, onderling, en/of met de directie over onderwerpen zoals het jaarplan, de begroting en kwaliteit van zorg en veiligheid.

Voor de cliëntenraad is het van belang goed op de hoogte te zijn van wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg –en dienstverlening ervaren. Het leggen en onderhouden van contacten met de achterban is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk.

Indien de cliëntenraad ondersteuning nodig heeft bij deze werkzaamheden is een ondersteuner op afroep beschikbaar.

Adviesrecht cliëntenraad
De cliëntenraad heeft formele advies- en instemmingsbevoegdheid conform de Wet medezeggenschap cliëntenraad zorginstellingen (Wmcz, 2018). De cliëntenraad mag ten alle tijden ongevraagd advies geven aan Thuiszorg Evital. Daarnaast vraagt Thuiszorg Evital de cliëntenraad altijd om advies over besluiten met betrekking tot:

  • Een fusie of samenwerking met andere instellingen;
  • Een verhuizing of verbouwing;
  • Het vaststellen van de begroting.

De cliëntenraad mag verder ook ongevraagd advies geven over andere onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn.

Medezeggenschap Cliëntenraad (Instemmingsrecht)
Ook over de te leveren zorg en diensten overlegt Thuiszorg Evital met de cliëntenraad. De onderwerpen waarbij Thuiszorg Evital, bij het nemen van een besluit, de instemming van de cliëntenraad nodig heeft zijn onder andere:

  • Kwaliteit van zorg;
  • Veiligheid en hygiëne;
  • Voedingsaangelegenheden;
  • Geestelijke verzorging;
  • Recreatiemogelijkheden;
  • Ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand.

Wie kan er lid worden?
Om deel te nemen in een cliëntenraad hoeft u niet gestudeerd te hebben. Het belangrijkste criterium is dat u ervaring en/of betrokkenheid hebt met de zorg –en dienstverlening en oog hebt voor het cliëntenbelang. Als cliënt bent u hiervoor de aangewezen persoon. U bent immers ervaringsdeskundige op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk. Om de belangen van dementerende cliënten te behartigen vragen we vertegenwoordigers van deze cliënten, zoals familieleden of andere betrokkenen (waaronder vrijwilligers) om lid te worden. Daarnaast is het van belang dat leden van de cliëntenraad voldoende tijd hebben om zich in te zetten, het leuk vinden om in een team te werken, communicatief vaardig zijn en graag contacten onderhouden met (mede)cliënten.

Iets voor u?
Wilt u als cliënt, familie/vertegenwoordiger van een cliënt of betrokken vrijwilliger meepraten en meebeslissen over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn? Meld u dan aan als kandidaat! Of neem voor meer informatie contact op met de cliëntenraad.

Mail: clientenraad@thuiszorgevital.nl
Tel: 0634117831